Katedra za astronomiju


Matematički fakultet


Univerzitet u Beogradu

dr Bojan Arbutina

vanredni profesor


Adresa: Studentski trg 16
             11000 Beograd
             Srbija
Kabinet: 809, V sprat
Telefon: (+381) 011 2027 827
E-mail: arbo@matf.bg.ac.rsPredmeti:

Bibliografija


Pogledajte CURRICULUM VITAE.

Odabrani naučni radovi:


B. Arbutina, D. Urošević, M. Stanković, Lj. Tešić:
L-D DEPENDENCE FOR SUPERNOVA REMNANTS AND ITS CONNECTION WITH THE Σ - D RELATION,
2004, Mon. Not. R. Astron. Soc., 350, 346
B. Arbutina, D. Urošević:
Σ - D RELATION FOR SUPERNOVA REMNANTS AND ITS DEPENDENCE ON THE DENSITY OF THE INTERSTELLAR MEDIUM,
2005, Mon. Not. R. Astron. Soc., 360, 76
B. Vukotić, B. Arbutina, D. Urošević:
ON THE MAGNETIC FIELD EVOLUTION IN SHELL-LIKE SUPERNOVA REMNANTS,
2007, Rev. Mex. Astron. Astrophys., 43, 33
B. Arbutina:
CONSTRAINTS ON THE MASSIVE SUPERNOVA PROGENITORS,
2007, International Journal of Modern Physics D, 10 (7), 1219
B. Arbutina:
THE MINIMUM MASS RATIO OF W UMA-TYPE BINARY SYSTEMS,
2007, Mon. Not. R. Astron. Soc., 377, 1635
D. Onić, B. Arbutina, D. Urošević:
RADIAL DEPENDENCE OF EXTINCTION IN PARENT GALAXIES OF SUPERNOVAE,
2008, Rev. Mex. Astron. Astrophys., 44, 103
B. Arbutina:
POSSIBLE SOLUTION TO THE PROBLEM OF THE EXTREME MASS RATIO W UMA-TYPE BINARIES,
2009, Mon. Not. R. Astron. Soc., 394, 501
B. Arbutina, D. Urošević, M. M. Andjelić, M. Z. Pavlović, B. Vukotić:
MODIFIED EQUIPARTITION CALCULATION FOR SUPERNOVA REMNANTS,
2012, Astrophys. J., 746, 79
D. Onić, D. Urošević, B. Arbutina, D. Leahy:
ON THE EXISTENCE OF "RADIO THERMALLY ACTIVE" GALACTIC SUPERNOVA REMNANTS,
2012, Astrophys. J., 756, 61
M. Z. Pavlović, D. Urošević, B. Vukotić, B. Arbutina, Ü. D. Göker:
THE RADIO SURFACE-BRIGHTNESS-TO-DIAMETER RELATION FOR GALACTIC SUPERNOVA REMNANTS: SAMPLE SELECTION AND ROBUST ANALYSIS WITH VARIOUS FITTING OFFSETS,
2013, Astrophys. J. Suppl. Series, 204, 4
B. Arbutina, D. Urošević, M. M. Vučetić, M. Z. Pavlović, B. Vukotić:
MODIFIED EQUIPARTITION CALCULATION FOR SUPERNOVA REMNANTS. CASES α=0.5 AND α=1,
2013, Astrophys. J., 777, 31
M. M. Vučetić, B. Arbutina, D. Urošević:
OPTICAL SUPERNOVA REMNANTS IN NEARBY GALAXIES AND THEIR INFLUENCE ON STAR FORMATION RATE DERIVED FROM Hα EMISSION,
2015, Mon. Not. R. Astron. Soc., 446, 943
B. Arbutina:
BLAST WAVES WITH COSMIC RAYS,
2015, Astrophys. Bull., 70, 214
B. Arbutina:
EVOLUTION OF SUPERNOVA REMNANTS,
2017, Publ. Astron. Obs. Belgrade, 97, 1
M. Z. Pavlović, D. Urošević, B. Arbutina, S. Orlando, N. Maxted, M. D. Filipović:
RADIO EVOLUTION OF SUPERNOVA REMNANTS INCLUDING NONLINEAR PARTICLE ACCELERATION: INSIGHTS FROM HYDRODYNAMIC SIMULATIONS,
2018, Astrophys. J., 852, 84
D. Urošević, M. Z. Pavlović, B. Arbutina:
ON THE FOUNDATION of EQIPARTITION IN SUPERNOVA REMNANTS,
2018, Astrophys. J., 855, 59

Biografija


Bojan Arbutina rođen je 1977. godine u Beogradu. Osnovnu školu i prve tri godine gimnazije pohađao je u Slatini i Glini, u Hrvatskoj, a završnu godinu u X beogradskoj gimnaziji, gde je maturirao. Dve godine studirao je Građevinski fakultet u Beogradu. Studije astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu upisao je školske 1998/99. godine i diplomirao 2003. Poslediplomske studije astrofizike na Katedri za astronomiju upisao je, po odsluženju vojnog roka, školske 2004/05. godine i istovremeno se zaposlio kao istraživač-pripravnik na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom "Značaj tipa supernove za hidrodinamičku i radio-evoluciju njenog ostatka" odbranio je 26.XII 2005. godine. Magistarski rad nagrađen je Nagradom grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke u 2005. godini. Školske 2006/07 izabran je za asistenta na Katedri za astronomiju do 1/3 radnog vremena. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Minimalni odnos masa za kontaktne tesne dvojne sisteme tipa W Ursae Majoris" odbranio je 26.VI 2009. godine. U zvanje docenta izabran je krajem 2010. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2018. Bavi se oblastima izučavanja supernovih, njihovih ostataka i tesnih dvojnih sistema. Objavio više naučnih radova, većinu u međunarodnim časopisima (pogledajte CV). Od 2005. godine pomoćnik je urednika, a od 2015. urednik domaćeg naučnog časopisa Serbian Astronomical Journal. Bio je predsednik je Nacionalnog komiteta za astronomiju od 2017. do 2020. godine. Od 2020. obavlja funkciju šefa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta.


Linkovi