НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

2. Колоквијум, 17.04.2005 - Коментари
Преузмите задатке: PDF - ПДФ

1. Задатак Задатак је што би се рекло straightforward. Осим званичног решења задатак се може одрадити и на други начин, на пример може се решити двоструком применом Дезаргове теореме...
2. Задатак Перспективно афино пресликавање чува паралелност (те је почетни четвороугао такође трапез), средиште дужи (ваља исписати то кад се примени), али не чува нормалност што је основни разлог зашто је неколико колега ускраћено за бодове из овог задатка! Задатак је прилично олакшан тиме што је речено да тачка X лежи на основици, уместо првобитно предвиђеног да лежи на бочној ивици! Овако се након неког уоченог једнакокраког троугла (из особина једнакокраког трапеза) задатак своди на онај из Децембра 2004.
3. Задатак Шта рећи? Ово се може решити на много начина. Осим званичног решења и његових пермутација у примени Паскалове теореме, задатак се може решити и применом Брианшонове теореме и то такође у више варијанти.

Да би се положио овај колоквијум требало је одрадити за 12½ поена, те се тако листа скраћује на 69 имена.